Trygga barn och ungdomar som trivs ger goda förutsättningar till förbättrade kunskapsresultat

På barn- och utbildningsnämndens sammanträdande den 28 februari antogs verksamhetsberättelsen som redogör för förskolornas och skolornas verksamhetsresultat 2013. Barn- och utbildningsnämndens ekonomi är i balans för 2013. Nämnden gör ett överskott på 5,3 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av den totala budgetramen.

Förskolan och skolan har fortsatt att under 2013 arbeta för att möta upp mot de förändrade krav den nya skollagen och reviderade läroplanerna, som riksdagen beslutade att gälla från halvårsskiftet 2011,
innebär. Betygsresultaten för de elever som gick ut årskurs 9 var lägre när det gäller behörighet till gymnasiet och när det gäller andelen elever som har betyg i 16 ämnen samtidigt som meritvärdet är högre i jämförelse med föregående år. Resultaten i den kommunala gymnasieskolan fortsätter att förbättras. Fler elever är behöriga till högskolan och betygspoängen har ökat.

IKT-området har utvecklats mycket under året. I förskolan har en stor ökning skett av lärplattor och i grundskolan har alla elever på högstadiet fått en egen bärbar dator. Alla klassrum i grundskolan från årskurs 4-9 har digitaliserats med projektor, dator och internetuppkoppling. I gymnasieskolan har från hösten en skolportal införts för förenklad kommunikation mellan elever, lärare och föräldrar. Alla skolformer har höga värden för trygghet, omsorg, trivsel och inflytande i de nya barn-, elev- och föräldraenkäter som genomfördes första gången våren 2013.

Resultatet i årets medarbetarenkät visar på förbättringar inom samtliga områden och sjukfrånvaron har sjunkit något mellan år 2012 och 2013.

Skolinspektionen har under 2013 genomfört sin regelbundna tillsyn i kommunens utbildningsverksamheter. Tillsynen visar att Eskilstuna har ett väl strukturerat kvalitetsarbete, vilket ger en bra grund för att kunna höja kunskapsresultaten och förbättra likvärdigheten mellan skolorna.
— Precis som Skolinspektionen påtalar har Eskilstuna goda förutsättningar för att förbättra kunskapsresultaten, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sarita Hotti.

—  Vi har trygga barn och ungdomar som trivs i våra verksamheter. Vi har förbättrade resultat i medarbetarenkäten. Här vet vi att resultatet varierar mellan enheterna, varför vi från förvaltningen erbjuder stöd till enheter som behöver förbättra sin arbetsmiljö, säger biträdande förvaltningschef Bo Karlsson.

— Med barn och ungdomar som trivs, en pedagogisk verksamhet som ständigt utvecklas och förbättras samt med kompetenta medarbetare som trivs är jag övertygad om att vi inom snar framtid kommer att
ha kunskapsresultat på rikssnittnivå, avslutar Sarita Hotti.

Share