Eskilstuna kommun skyldig att betala skadestånd till elev

Barn- och elevombudsmannen har förelagt Eskilstuna kommun att betala ut skadestånd till en elev i grundskolan. Anledningen är att Barn- och elevombudsmannen anser att eleven varit utsatt för kränkande behandling samt att skolan brustit i sin anmälningsskyldighet.

Bakgrunden är en händelse i augusti 2013 där en elev blivit inkallad till ett möte med skolpersonal. Mötet håller en hård samtalston och eleven, som spelar in samtalet med sin mobil, blir utsatt för olika
anklagelser. I november kallades eleven, tillsammans med förälder, till ett möte där elevens klassföreståndare uppgav att ett fel hade begåtts och att en anmälan om kränkande behandling skulle sändas in. Anmälan om kränkande behandling skickades sedan från skolan den 17 januari 2014.

Barn- och elevombudsmannen förelägger kommunen att betala ut skadestånd om totalt 10 000 kronor med motivering att eleven blivit utsatt för kränkande behandling och att skolan varken utrett omständigheterna tillräckligt snabbt eller anmält ärendet till huvudmannen skyndsamt.
—  I skolans uppdrag ligger att värna om en trygg och lugn skolmiljö, säger skolchef Hans Ringström. Det är oerhört viktigt att vi förebygger kränkningar och att vi åtgärdar uppkomna ärenden korrekt och snabbt. Därför har vi infört en ny rutin från årsskiftet kring hantering av kränkningar. Vi har gått igenom rutinen med alla rektorer och vi har en person på förvaltningsledningskontoret som finns som stöd, fortsätter han.

—  Allra viktigast är att arbeta proaktivt mot kränkningar. I januari bjöd vi hit Barn- och  elevombudsmannen som föreläste om arbetet mot kräkningar, dels för alla våra chefer, dels för pedagoger och lärare från olika förskolor och skolor. Vi planerar föreläsningar med Diskrimineringsombudsmannen i höst, vilka kommer att fokusera det förebyggande och främjande arbetet. Vi ska definitivt bli bättre på att förebygga och hantera kränkningsärenden, avslutar Hans Ringström.

Share