Första kvartalet visar på en budget i balans för kommunens förskolor och skolor

Tre gånger om året redovisar alla förskolor, skolor och andra verksamheter i barn- och utbildningsförvaltningen hur de sköter de pengar som politikerna fördelat ut. Detta arbete resulterar dels i delårsrapport 1 och delårsrapport 2, vilka är prognoser som görs under löpande budgetår, dels i ett bokslut när året är över. Nu är delårsrapport 1 sammanställd och prognosen visar på en budget i balans.

Första kvartalet 2014 har förvaltningen lagt fokus på uppdraget från nämnden att utreda hur förskolans barngrupper kan minska med bibehållen kvalité. Utredningens resultat ska redovisas för nämnden i oktober.

I grundskolan har verksamhetsåret inletts med ett starkt fokus på kunskapsresultaten. Olika områden har identifierats som behöver utvecklas och områdena skiljer sig från skola till skola. Nya rutiner har
införts i arbetet med kränkningsanmälningar och systematiska uppföljningar och analyser ska leda till att effektiva stödinsatser kan sättas in och att förebyggande arbete kan stärkas.

Gymnasieskolan prognostiserar för första gången på många år en ekonomi i balans. De preliminära söksiffrorna till gymnasieskolan visar att 6 procentenheter fler elever har sökt till den kommunala gymnasieskolan än föregående år.

– En stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna fortsätta förbättra i verksamheten, säger förvaltningschef Åsa Lundkvist.

– SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan 2014 visar att Eskilstunas elever trivs i skolan, vilket är en grundförutsättning för att kunna lära, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sarita Hotti. Med ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete har vi mycket goda förutsättningar att nå högre måluppfyllelse, avslutar Sarita Hotti.

Share