Ingen tv-avgift för dator

Ingen tv-avgift för dator

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att den dator med internettuppkoppling inte anses vara en tv-mottagare. Innehavet av datorn leder därmed inte till att tv-avgift ska betalas.
Sedan SVT i februari 2013 började sända ut sitt schemalagda programutbud på webben, har Radiotjänst tagit ut tv-avgift av den som har en dator med internettuppkoppling.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en dator med internettuppkoppling inte är “avsedd” att ta emot utsändning av tv-program. Domstolen konstaterar att det finns uttalande i lagmotiven som går åt olika håll vad det gäller innebörden av begreppet.

Share