Bättring för Eskilstunaelever

En första sammanställning av betygen för Eskilstunas avgångsklasser i grundskolan är nu gjord. Resultatet visar en ökning av meritvärdet och en minskning av andelen elever som fått betyg i 16 ämnen. Hur stor andel som når gymnasiebehörighet är ännu inte sammanställt och kommer att redovisas i samband med antagningen till gymnasiet.

Totalt sett har meritvärdet ökat markant, från förra årets 199 poäng till årets 206. Den reella
ökningen är emellertid lägre då ett nytt sätt att beräkna meritvärdet införts från årsskiftet. Meritvärdet baseras nu på de 16 ämnena med högst betyg plus betyget i Moderna språk. Det innebär att en elev med betyg i 16 ämnen samt ett betyg i moderna språk kan få räkna 17 betyg. Det maximala meritvärdet som en elev kan uppnå höjs därmed från 320 till 340 poäng. Grundskolorna uppskattar
att ungefär hälften av meritvärdeshöjning är reell, efter att de räknat bort effekten av den förändrade beräkningsmodellen.

Andelen elever med betyg i 16 ämnen har sjunkit från 74,9% till 73,1% vilket är en försämring med -1,8 % totalt inom den kommunala grundskolan. Till viss del kan den försämringen förklaras med att det kommit fler elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Ökningen av andelen nyanlända elever i årskurs 9 mellan de två åren har varit totalt 2,8 % inom den kommunala grundskolan. Denna ökning är därmed större än försämringen av andelen elever med betyg i 16 ämnen. Ännu ett sätt att nyansera bilden är att räkna hur många elever som läst ett ämne och fått betyg i det. I flera ämnen når vi ett resultat över 95 %, vilket är en ökning från både 2012 och 2013. Ökningen är
märkbar i de ämnen där elevens kunskaper i svenska har minst påverkan på resultatet.

Sammanfattningsvis är den samlade bilden att Eskilstunas kommunala grundskola gjort en viss förbättring under 2014. Det finns stora skillnader mellan skolorna där fem skolor förbättrar sina resultat medan tre gör sämre.
– Det är glädjande att 5 av 8 högstadieskolor haft en positiv utveckling och att meritvärdet ökar, säger skolchef Hans Ringström. I år har samtliga skolor gjort, och kommer fortsätta att göra, omfattande
analyser av betygsresultaten för att kunna prioritera vad som behöver utvecklas, säger skolchef Hans Ringström i ett pressmeddelande.

Sara Hotti om beskedet:
– Det är mycket angeläget att snabbt utveckla undervisningen för elever med kort tid i Sverige så att de snabbare ska kunna nå resultat i skolans olika ämnen, säger barn- och utbildningsnämndens
ordförande Sarita Hotti (S).

Share