Kommunen skjuter till miljoner till Parken Zoo innan försäljningen

Detaljerna kring försäljningen av Parken Zoo börjar klarna. Eskilstuna Kommun har tecknat ett avtal med bolaget Mimir Capital, men det är inte Mimir Capital ensamt som ska äga och driva Parken Zoo. Bolaget som köper aktierna i Parken Zoo för den symboliska summan 1 kr är ett nybildat bolag, som ska samägas med det tyska fondbolaget Nord Holding, som uppges vara ett av tysklands äldsta fondbolag. Även om Eskilstuna Kommun, via kommunkoncernen, formellt får en krona betalt för bolaget så innebär försäljningen stora utgifter för skattebetalarna.

Eskilstuna Kommun förbinder sig i avtalet att under 2016 göra investeringar i anläggningen för 16 miljoner kronor, varav 10 miljoner beräknas vara utförda före tillträdesdagen i augusti. Den överskjutande delen kommer finnas kontant hos bolaget på tillträdesdagen. Utöver detta har Eskilstuna Kommun förbundit sig att även skjuta till 10,7 miljoner kronor som är tänkt att vara ett bidrag till framtida förluster i verksamheten, samt 8,7 miljoner kronor som är tänkt att kompensera köparna för det eftersatta underhållet på anläggningens byggnader och inventarier. Totalt rör det sig om 33 miljoner kronor som skattebetalarna får betala i samband med försäljningen och driften för säsongen 2016. Av dessa kommer 23 miljoner finnas i likvida medel på ett bankkonto tillhörande Parken Zoo. Dessutom finns garantier som kommunen ställt ut, med ett maximalt belopp om 5 miljoner kronor.

Utöver detta skriver Eskilstuna Kommun av skulderna som bolaget har till kommunen. Inget belopp anges men enligt den senaste tillgängliga årsredovisningen hos Bolagsverket, den för år 2014, så hade Parken Zoo i Eskilstuna AB en skuld till Eskilstuna Kommun på lite mer än 100 miljoner kronor.  Lägger man ihop alla dessa investeringar, kontanta ersättningar samt avskrivna skulder så innebär försäljningen att kommunen får punga ut med uppemot 140 miljoner kronor.

– Det här är bra för Eskilstuna Kommun och bra för Eskilstuna, säger Jari Puustinen (M) som ingår i majoriteten som har förhandlat fram avtalet med köparna. Han tycker inte att avtalet är dåligt utan menar att alternativet, att behålla verksamheten hade varit sämre. På frågan om det inte hade varit bättre att avveckla Parken Zoo svarar han: – Det var inte uppdraget.

Jari Puustinen menar också att det hade varit omöjligt för kommunen att fortsätta driva anläggningen eftersom underhållet av fastigheterna var mycket eftersatt. – Dels har ju verksamheten gått med ungefär 20 miljoner i förlust varje år, men det finns också en investeringsbudget som är grymt tung för det eftersatta underhållet av fastigheter. Kommunen skulle inte kunna ha tagit dessa investeringar.

Kommunen har köpt marken där Parken Zoo är belägen. Det är ett omfattande markområde och det bedöms ha ett högt marknadsvärde, inte minst för stadens utveckling då det skulle kunna bli en helt ny stadsdel på det markområde där Parken Zoo ligger. Nu upplåter kommunen markområdet genom en så kallad tomträtt. Avtalstiden är 40 år och Parken Zoo ska betala 1,1 miljon om året i tomträttsavgift. Att det är ett förhållandevis långt tomträttsavtal och att kommunen därmed förlorar kontrollen över markområdet, det är ju svårt att förfoga över området när det är upplåtet med tomträtt bekymrar inte Jari Puustinen: – De övriga alternativen som fanns skulle ha blivit mycket mer kostsammare för kommunen.

Nu är beslutet fattat av kommunkoncernen. I slutet av maj beräknas kommunstyrelsen fatta beslutet på sitt möte och därefter återstår bara att kommunfullmäktige klubbar igenom beslutet under mötet i juni. Personer som är folkbokförda i Eskilstuna Kommun har sedan tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Share