Fortsatt arbete krävs för att förbättra kunskapsresultaten i Eskilstuna kommun

Skolinspektionen har granskat skolor och övriga utbildningsverksamheter i Eskilstuna kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Var tredje elev i Eskilstuna kommunala grundskolor går ut i årskurs 9 utan godkända betyg i alla ämnen. Var femte elev är inte behörig att söka olika program i gymnasieskolan. Även i årskurs 3 och årskurs 6 finns tecken på otillräckliga kunskapsresultat. Det är också stora skillnader i resultat mellan kommunens olika skolenheter.

Tillsynen visar att ansvariga politiker och förvaltningen saknar tillräckligt underlag för att bedöma om respektive skolenhet verkligen anpassar undervisningen till elevernas olika förutsättningar och behov. Den uppföljning som kommunen gör utgår inte från varje skolenhet. För grundsärskola och gymnasiesärskola görs ingen uppföljning av kunskapsresultaten.
– Eskilstuna kommun har ett resursfördelningssystem som är vässat för att säkerställa likvärdigheten i skolan. Det ger ansvariga en god grund för att förbättra kunskapsresultaten. Ett viktigt steg är att öka kunskapen om enskilda skolenheters resultat, för att kunna fatta välgrundade beslut om förbättringar och för att kunna rikta insatser där det behövs så att alla elever ges förutsättningar att nå målen, säger Helena Boëthius, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Ansvarig förvaltning behöver säkerställa att alla förskolor och fritidshem ger barnen och eleverna en trygg och god lärandemiljö genom att kontinuerligt följa upp, utvärdera och anpassa barngruppernas sammansättning och storlek.
  • Vuxenutbildningen behöver arbeta mer aktivt för att nyanlända elever som omfattas av lagen om etableringsinsatser ska kunna påbörja sin utbildning inom en månad.

Redovisning senast 23 maj

Senast den 23 maj 2014 ska Eskilstuna kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Share