Fler sökande till kommunala gymnasieskolor

Ansökningstiden till gymnasieskolan hösten 2014 har nu gått ut. De preliminära ansökningssiffrorna pekar på att 83 % har sökt till Rekarne, Rinman och S:t Eskils gymnasium i jämförelse mot 76 % sökande förra året. Till de fristående gymnasieskolorna har sökandeantalet minskat i jämförelse med tidigare år.

Andelen preliminärt obehöriga elever till gymnasiet har minskat från 31 % till 25 %. En siffra som förväntas minska till definitiva antagningen i juni. Andelen sökande till högskoleförberedande program fortsätter att öka på bekostnad av yrkesprogrammen. I årkurs har 3 procentenheter fler av eleverna sökt till de högskoleförberedande programmen i jämförelse med förra. Den största relativa ökningenfinns på Ekonomiska programmet. Det är även ett ökat stort intresse för naturvetenskap och teknik.

Trots minskat intresse för yrkesprogrammen finns det några yrkesprogram som har ett stort sökandetryck. De är Bygg- och anläggning samt Fordon- och transport och El- och energiprogrammet. Platsantalet kan komma att begränsas på de två sistnämnda då alla elever skall erbjudas praktik på arbetsplatser kopplat till branschområdet. Dialog med branscherna planeras ske för att fastställa hur många platser programmen skall erbjuda i årkurs 1 till hösten.

Ett nytt program som introducerades i gymnasieskolan hösten 2011 var Hotell- och turismprogrammet, vilket i år har 25 % fler sökande än förra året.
– Man kan konstatera att kommunala gymnasieskolan attraherat fler sökande till höstens utbildningar. Trots att det är generellt fler sökande till högskoleförberedande så ser vi glädjande nog ett ökat intresse för några yrkesprogram. Sökande till naturvetenskap och teknik ökar i Eskilstuna trots höstens resultat från PISA rapporten. Kommunala gymnasieskolan fortsätter med att utveckla sin kvalitet och att alla elever skall lyckas inom sitt gymnasieval, säger skolchefen för gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin.

Share