Eskilstuna 100 000 invånare

Eskilstuna 100 000 invånare

Nu har Sverige fått ytterligare en kommun med över 100 000 invånare. I veckan passerade nämligen Eskilstuna som 15:e kommun 100 000-strecket. Eskilstuna, med sitt gamla industriarv, har förvandlats till en av Sveriges miljöbästa kommuner och samtidigt förmått behålla och utveckla en modern tillverkningsindustri som den dominerande näringen.

Under den senaste veckan fick Eskilstuna kommun 100 000 invånare. Vid årsskiftet hade kommunen 99 729 invånare men under årets två första månader har kommunen ökat med 271 personer.

Det är en historisk milstolpe som kommer att uppmärksammas av framtidens Eskilstunabor menar Pär Eriksson, kommundirektör.
— Ser man Eskilstunas utveckling ur ett historiskt perspektiv så hade Eskilstuna ca 1000 invånare i början av 1800-talet, ca 10 000 invånare i början av 1900-talet. Nu passerar kommunen 100 000. Eskilstuna är i ständig förändring och har varit det under århundranden.

Resan mot 100 000 har inte gått spikrakt. Som så många andra industristäder hade Eskilstuna stora strukturella svårigheter under 1900-talets sista decennier. Under 1970 och 80-talen flyttade flera industrier sin verksamhet utomlands, vilket även innebar en tillbakagång i antalet invånare. Befolkningsminskningen pågick till i slutet av 1990-talet, då bodde 88 000 i kommunen.

Vändningen kom vid millennieskiftet då befolkningsökningen tog fart, framför allt på grund av tre faktorer: Mälardalens högskola utvecklades starkt, Svealandsbanan invigdes 1997 och den nya motorvägen stod klar 1999. Under 2000-talet första halva ökade befolkningen med drygt 600 personer per år, sedan 2007 har ökningen i genomsnitt varit 1000 personer per år.

Parallellt med att befolkningsutvecklingen vände på 2000-talet har Eskilstuna varit en stad i förvandling. Det ses kanske framförallt rent fysiskt med en förtätad innerstad, ett bevarat industriellt byggnadsarv och med Eskilstunaån som lyfts fram och ger staden karaktär.

– Bilden av den gamla industristaden Eskilstuna har förändrats. Vi har lyft fram stadens skönhet, ett levande stadsliv och ökad hållbarhet. Vi har tagit på oss ledartröjan när det gäller miljöfrågor och hållbar stadsutveckling, menar Pär Eriksson.

Få kommuner har tagit hållbarhetsfrågorna så långt som Eskilstuna. 2012 utsågs Eskilstuna till Sveriges miljöbästa kommun och är nu nominerade som en av världens klimatbästa städer av WWF, bland annat på grund av kommunens progressiva klimatplan.

I stadsplaneringen arbetar kommunen bland annat med förändrad parkeringsnorm och prioritering av gående, cykel och kollektivtrafik. När ombyggnationen av stadens torg står klar ska en torgchef ansvara för att torget är en levande mötesplats året om. Arbete pågår för att länka samman staden, förtäta inåt med fler bostäder och bygga bort barriärer.

Men Eskilstuna kommer enligt kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) fortsätta vara en industristad i framkant.
— Eskilstuna har en lång industritradition med innovatörer som Mått-Johansson och Munktell. Här har vi har alltid producerat saker. Eskilstuna är 2014 fortfarande en av Sveriges mest framgångsrika industristäder med ledande tillverkningsindustrier som Volvo CE och Assa Abloy, direkt sprungna ur Eskilstunas historia.

— När EU pratar om återindustrialiseringen av Europa kan vi se tecken på att det redan sker i Eskilstuna, nu när exempelvis Stiga Sports flyttar hem delar av sin tillverkning från Kina.

Som andra industristäder har Eskilstuna en utmaning för att höja utbildningsnivån och sänka arbetslösheten.
— Vi kraftsamlar nu genom en handlingsplan som ska skapa 1000 nya jobb de närmaste två åren. Parallellt driver vi vårt uppmärksammade trainee-projekt som får 1000 försörjningstagare i arbete under en treårsperiod, berättar Jimmy Jansson.

Share