Reviderade riktlinjer för mat och måltider i förskolan och skolan

Barn- och utbildningsnämnden antog på mötet den 17 april reviderade riktlinjer för mat och måltider i förskolan och skolan. Tidigare riktlinjer är från 2009 och bygger på Livsmedelverkets rekommendationer. Den revidering som är gjord nu är i stort en anpassning till Livsmedelsverkets nya
rekommendationer från 2013.

Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft med krav på att skolmåltiderna inte bara ska vara kostnadsfria utan även näringsriktiga. 2013 kom Livsmedelsverkets nya rekommendationer som tydligare beskriver måltidens kvalitet samt förtydligar hur skolan kan bedöma och dokumentera näringsriktig skolmat. Dessa två dokument ligger till grund för denna revidering av kommunens
”Riktlinjer för mat och måltider” som antogs 2009.

De nya riktlinjerna bygger på Livsmedelsverkets rekommendationer och har till stor del samma rubriker. Det nya avsnittet ”Hållbara måltider” kopplar även riktlinjerna till Eskilstuna kommuns
klimatplan. Nyheter i korthet; rubrikerna i riktlinjerna är formulerade efter Livsmedelsverkets ”Bra mat i skola”. Generellt innehåller den reviderade riktlinjen skarpare formuleringar, det vill säga fler ska istället för bör. Riktlinjerna har kompletterats med beslut som tagit efter 2009 om standardmjölk
och smör, inget halalslaktat kött och om försöket med att erbjuda lättdryck i gymnasieskolan. Sesamfrö kommer inte att användas i matlagning i och med de nya riktlinjerna.

– I förvaltningen finns cirka 70 stycken tillagningskök, vilket medför att de flesta skolor och förskolor har den stora förmånen att laga maten på samma plats som den serveras, säger kvalitetschef Thomas Åkerblom.

– I och med att förvaltningen är stor och att många människor arbetar med maten som serveras i skolan och förskolan, finns ett behov av en gemensam grund. Detta för att säkerställa att alla barn/elever ska få lika bra och näringsriktiga måltider, oavsett vilken skola eller förskola de
går på, avslutar Thomas Åkerblom.

Share