Kommun stänger av del Hamngatan, Nybroplan och Nybron under vecka 28

På grund av ett omfattande vägarbete som innebär att kommun ska gräva upp den gamla betongstenen och byta beläggning på Hamngatan och Nybroplan stänger kommun av del av Hamngatan, Nybroplan och Nybron för motorfordonstrafik.

Från måndag 7 juli och fram till fredag 11 juli kommer gatorna att vara avstängda och trafiken att ledas om. För att förbättra framkomligheten under tiden tillåter kommunen tillfälligt motorfordonstrafik på Drottninggatan.

En annan alternativ väg för att ta sig över ån kommer att skyltas upp med orangea-skyltar men bilister får räkna med köer. Kommunen uppmanar även bilister att respektera avstängningar då det är ett arbetsområde. Gående och cyklister kommer att kunna passera på gång- och cykelbanor över Nybron men också längs Hamngatan då vägarbetet inte omfattar gång- och cykelvägar. Däremot kommer överfarter och övergångsställen att omfattas av vägarbetet.

Arbetet startar redan under torsdag och fredag denna vecka med att kommunen fräser bort gammal asfalt från Badhusrondellen till Careliigatan. Under tiden arbetet pågår regleras trafiken av trafikvakter så framkomligheten kommer att vara begränsad.

Share